ข้อมูลทั่วไป

111588

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา ที่ตั้ง หมู่ที่ 9ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33โทร 0–4459-0190

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website: www.kaesuksa.ac.th

 เปิดทาการเรียนการสอนใน ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)

 มีเนื้อที่ 51 ไร่