ร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 นายสุดสาคร สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแกศึกษาพัฒนา

ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก "โครงการร้อยพลังการศึกษา ของมูลนิธิยุวพฒน์"

ในการออกติดตามการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนภาคีเครือข่ายเพื่อ

ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษา         3152019 ๑๙๐๖๐๕ 00303152019 ๑๙๐๖๐๕ 0031        ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม