ค่ายคุณธรรม

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา โดยนายสุดสาคร สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

และกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

ขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ค่ายคุณธรรม ๑๙๐๖๐๗ 0077 ค่ายคุณธรรม ๑๙๐๖๐๗ 0094ค่ายคุณธรรม ๑๙๐๖๐๗ 0107ค่ายคุณธรรม ๑๙๐๖๐๗ 0121ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม